کلیدواژه‌ها = هلنیسم
بررسی و تحلیل تاثیر نقش ‌مایه‌ها‌ و عناصر فرهنگی و هنری هلنیسم و سامی بر فرهنگ و هنر الیماییان

دوره 2، شماره 2، بهمن 1396

اکرم حکمتی نیا؛ علیرضا هژبری نوبری؛ سید مهدی موسوی کوهپر