کلیدواژه‌ها = مطالعات تطبیقی
مطالعه تطبیقی گچبری‌های نویافته تپه قزل قلعه فراهان

دوره 2، شماره 1، مرداد 1396

جواد علایی مقدم؛ سید رسول موسوی حاجی؛ رضا مهرآفرین