کلیدواژه‌ها = کورا
نفوذ فرهنگ کورا-ارس به لبه جنوب غربی فلات ایران

دوره 2، شماره 1، مرداد 1396

حسنعلی عرب؛ علیرضا هژبری نوبری؛ ستار خالدیان