کلیدواژه‌ها = نگارکندهای صخره ای
نمود عناصر یونانی در نگارکندهای صخره ای ساسانی

دوره 1، شماره 1، مرداد 1395

سید رسول موسوی حاجی