نویسنده = ���������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی الگوی آفرینش در اساطیر ایران و یونان باستان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1400

10.22034/iaej.2022.13844.1042

علیرضا خواجه گیر؛ سارا اسکندری؛ حکیمه نادرخانی