نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی زیورآلات دوره ساسانی شمال ایران، حاصل کاوش های علمی باستان شناسی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1400

10.22034/iaej.2022.11190

سهیل احمدی واستانی؛ جبرییل نوکنده؛ مصطفی ده پهلوان