نویسنده = سهیل احمدی واستانی
بررسی زیورآلات دوره ساسانی شمال ایران، حاصل کاوش های علمی باستان شناسی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400

10.22034/iaej.2022.11190

سهیل احمدی واستانی؛ جبرییل نوکنده؛ مصطفی ده پهلوان