نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. گزارش مقدماتی بررسی باستانشناسی محوطه های عصر مفرغ منطقه حوضدار سیستان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1400

10.22034/IAEJ.2022.11196

محمد کیخا؛ سحر بختیاری؛ یاسمن نصیری پور؛ سپیده بختیاری