نویسنده = ���������� ������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأملی در مفهوم «قلمرو» در دورۀ ساسانی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 165-182

میثم لباف خانیکی؛ فرزاد عابدی؛ بهار رضایی باغ بیدی؛ زهرا وهابی؛ یوسف حسن زاده