نویسنده = ������ ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. جنوب غربی آسیا در عصر آهن از منظر رویدادهای اقلیمی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 63-76

بابک شیخ بیکلو اسلام