نویسنده = مرتضی خانی پور
تعداد مقالات: 1
1. شواهدی از استقرار موقت دوره ساسانی از تل گپ کناره، استان فارس

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 113-126

مرتضی خانی پور؛ حسینعلی کاوش؛ رضا ناصری