نویسنده = سحر بختیاری
تعداد مقالات: 2
1. گزارش مقدماتی بررسی باستانشناسی محوطه های عصر مفرغ منطقه حوضدار سیستان

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1400

محمد کیخا؛ سحر بختیاری؛ یاسمن نصیری پور؛ سپیده بختیاری


2. مطالعه تطبیقی سفال‌های اشکانی مکشوفه از بررسی باستانشناسی بخش شمالی بلوچستان (مطالعه موردی: شهرستان خاش)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

یاسمن نصیری پور؛ زهره جوزی؛ محمد کیخا؛ سحر بختیاری