نویسنده = یاسمن نصیری پور
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی سفال‌های اشکانی مکشوفه از بررسی باستانشناسی بخش شمالی بلوچستان (مطالعه موردی: شهرستان خاش)

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

یاسمن نصیری پور؛ زهره جوزی؛ محمد کیخا؛ سحر بختیاری