نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. فناوری ساخت اشیاء از مواد آلی در فرهنگ عصر آهن شمال‌غرب ایران و تأثیر آن در اقتصاد و تجارت

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 59-74

زهرا ملک پور شهرکی؛ دکتر فرشید ایروانی قدیم؛ دکتر حسن طلایی