نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی بر نمادهای مشروعیت در سنگ نگاره های ساسانی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

هوشنگ رستمی؛ رضا مهر آفرین؛ سید رسول موسوی حاجی