نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. معرفی باستان‌شناختی کارگاه‌های صنعتی کهن ذوب فلز زیرکوه خراسان جنوبی با تکیه برمطالعات پتروگرافی و XRF

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398

حسن هاشمی زرج آباد؛ مریم قاسم نژاد؛ رحمت عباسنژاد؛ محمد فرجامی