نویسنده = مجید ساریخانی
تعداد مقالات: 2
2. مطالعه نگاره هیئت ماد در پلکان شرقی آپادانا (مطالعات موردی: ظروف، خنجر و حلقه)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398

وحید آزادی؛ میترا شاطری؛ مجید ساریخانی؛ کریم حاجی زاده