نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تناسبات و نظام پیمون در معماری دوره ماد: مطالعه موردی محوطه نوشیجان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 79-94

;کاظم ملازاده؛ صاحب محمدیان منصور؛ فاطمه جوانمردی؛ مریم خدابنده